กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

23 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท