กิจกรรมสัมมนาและจัดนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ๑

29 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดสัมมนาและจัดนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ๑ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส ๖๑ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา