สอบวิทยานิพนธ์ นศ วันที่ 2 มิุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
คณะครุศาสตร์ จัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) จำนวน 3 เรื่อง คือ 

1.เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน สาระการเรียนรู้อัลฟิกฮฺ เรื่องการจัดการญะนาซที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ โดย นางสาวซารีป๊ะ บินอูเซ็ง  
2.เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาอัลอากีดะฮฺ โดยใช้นิทาน JPG ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางสาวอีมาน  อูมา

3.เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาระการเรียนรู้อัลอัคลาก เรื่องมารยาทในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นายซัยนัน  โดยหะ
และมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 4 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คือ อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กรรมการ 3 ท่าน คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ  2.ดร.อับดุลรอแม สุหลง อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 3.อ.ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม 

และเลขานุการ คือ ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา