ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษา และการศึกษาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

29 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษา และการศึกษาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธีโดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา