ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาการสอนอิสลามศึกษา ป.โท

29 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย      ราชภัฏยะลา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น ๓  อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกรรมการประเมิน 3 ท่าน โดยรองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์  คะนองเดช เป็นกรรมการ