สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

24 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร ๒๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอัตตารีค เรื่องอุลุลอัซมียฺ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของนางสาวอาดีละห์  ลือแบบราเห็ง และมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง ๓. อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม