กิจกรรมเสริมความเป็นครู

24 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวิทยากร จำนวน 3 ท่าน

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ  บรรยายในหัวข้อ  เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรม, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2 อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา บรรยายในหัวข้อ  เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

3 อาจารย์มะฮากิม มะนุง บรรยายในหัวข้อ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา