กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม  เฮ็งปิยา บรรยายในหัวข้อ ครูในศตวรรษที่ 21

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ บรรยายในหัวข้อ อิสลามกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. อาจารย์มะฮากิม มะนุง บรรยายในหัวข้อ การวิจัยด้านอิสลามศึกษา

4. อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ  บรรยายในหัวข้อ การจัดทำแผนแบบบูรณาการณ์

5. อาจารย์ ดร.ฮามดัน  ดาตู บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดอิสลามศึกษา