ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี