สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา

10 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ จัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 เรื่อง คือ 1. เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอัลกุรอานขั้นพื้นฐานที่มีการผสมสระซุกูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ นายซุนกิบพลี  คะแน โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา 4.อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม