ประชุมหลักสูตรประจำเดือนตุลาคม 2563

29 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประชุมหลักสูตร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร เปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา