ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามเร็ง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

29 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน  ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านโกตาบารู  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โรงเรียนอรุณอิสลามวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และในวันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา