กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา

16 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา