อบรมกิจกรรม Wi

16 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เข้าอบรมกิจกรรม Wil ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา