การประชุมวิชาการด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

23 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เรียนเชิญ คณาจารย์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑: ความท้าทายในยุค New Normal” ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้รับเกียรติร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวโน้มและความท้าทายของอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาหลังยุค New Normal ในการประชุมวิชาการระดับชาติอิสลามศึกษามุสลิมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี