นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒ ประจำโรงเรียนในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส โรงเรียนภักดีวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู ๒๕๐๒) โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี