งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

2 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

1.นางสาวอาอีเซ๊าะ อุเซ็ง เรื่อง ผลของการใช้นิทานเรื่องสั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้อัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.นางสาวนูรีฮัล หะยะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านบทดุอาอฺ โดยใช้อนาชีดรายวิชาอัลอัคลาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3.นางสาวสุไบดะห์ สะละ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้อัลอัคลาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4.นางสาวกามีละห์ มะยุ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน สาระการเรียนรู้อัลฟิกฮฺ เรื่องหัยฎฺและอิสติฮาเฎาะฮฺ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1

#คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน