กิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) รหัส 63

14 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 20.00 – 22.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส 63 ซึ่งเปิดการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา