ประชุมหลักสูตรประจำเดือนตุลาคม 2564

8 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 โดยการประชุมออนไลน์ Google Meet ในประเด็นเรื่องการดำเนินกิจกรรมแบ่งงานรับผิดชอบภายในหลักสูตร  กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึก

กิจกรรมดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และอื่นๆ ซึ่งเปิดการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา