กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา รหัส 2564

10 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2565 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา รหัส 2564  (ปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติพบปะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา  บรรยาย เรื่องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง  อาจารยืประจำหลักสูตร