สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ครั้งที่ 2

1 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส 64 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา