นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ประจำโรงเรียน

1 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ประจำโรงเรียน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านยือลาแป โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนนิรันดร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านลาแล อำเภอสุไหงโก-ลก จำหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส