กิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ

13 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ (งานยุทธศาสตร์) 

 “เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565

และ “เรื่อง การใช้ Google App ในการจัดการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย อาคาร 24 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา