กิจกรรมเสริมความเป็นครู

13 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา                                                   

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 “เรื่อง ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย” และวันที่ 3 กันยายน 2565  “เรื่อง การใช้ Google App ในการจัดการเรียนการสอน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา อาคาร 24 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา