สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายรุสมาน-นายอาดือนัน-นายสูดีรือมัน-นางสาวฮาสะนะ-นางสาวมัรยัม)

11 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 – 17.30 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 คน คือ

1. นายรุสมาน เจะเลาะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ รายวิชาอัตตารีค โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. นายอาดือนัน โด เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการเสริมแรงทางด้านบวกที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในรายวิชาการอัตตารีคของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 2

3. นายสูดีรือมัน เจะมะ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยใช้ชุดการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามตอนปลายปีที่ 2

4. นางสาวฮาสะนะ เสนสะนา เรื่อง ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์อิสลามสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 1

5. นางสาวมัรยัม ดูมีแด เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง การจ่ายซะกาต สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2

โดยมี ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา, ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง, ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ, อ.ดร.อิสมาแอ สนิ และ อ.ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ เป็นคณะกรรมการสอบในวันนี้