กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 รหัส 2565

18 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส 65 จำนวน 39 คน  ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา