กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือแบบเรียนพร้อมคู่มือรายวิชาภาษามลายูสำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา (ตาดีกา)

24 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือแบบเรียนพร้อมคู่มือรายวิชาภาษามลายูสำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา (ตาดีกา) ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ให้กับครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดราวฏอตุลยันนะห์บ้านเฆาะโกตาบารู​ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์อุสมาน ยะโก๊ะ จากสำนักงานการศึกษาเอกชน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และ อาจารย์มาหามุห์ วาเส็ง จากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี