กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน

24 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดราวฏอตุลยันนะห์บ้านเฆาะโกตาบารู​ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีวิทยากร คือ ดร.มัรวาน หะยีมะมิง จากโรงเรียนศาสนศึกษาอ.สายบุรี จ.ปัตตานี และอาจารย์มูยาฮิด ผดุง จากโรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา