กิจกรรม 1 ทศวรรษการสอนอิสลามศึกษา

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 ทศวรรษการสอนอิสลามศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาการอธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลณ์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวให้โอวาท
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง บรรยายพิเศษ เรื่อง กว่าจะมาเป็นการสอนอิสลามศึกษา
4. เสวนา เรื่อง อนาคตการศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- พิธีกร นายฮาฟีซี เจ๊ะนุ (ศิษย์เก่ารหัส 57)
นายมาหามะเพาซี แซการี หัวหน้าศูนย์อิสลามศึกษา สพป.ยะลา 1
ดร.อิบรอเฮม สาและ ผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนดารุสสลาม นราธิวาส(ศิษย์เก่า คม.รหัส 53)
นางสาวรอฮานา หะเร็ม ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านพงยือไร ยะลา (ตัวแทนศิษย์เก่าหลักสูตร 5 ปี)
นางสาวมูนีเราะห์ ยานยา ครูปฐมวัยโรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ ปัตตานี (ตัวแทนศิษย์เก่าหลักสูตร 4 ปี)
นายมูอัมมีรุดดีน นิตา (ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน)
และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าและปัจจุบันที่มีผลการเรียนดี บำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสา.