สอบการค้นคว้าอิสระและสอบวิทยานิพนธ์ (นายซุฟเฟียน-นางสาวฟาตีฮะห์-นายนัสรูดิน-นายอาหามะ)

7 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 คน คือ

1) นายซุฟเฟียน กาแต เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ QSCCS รายวิชาอัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

และสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน คือ

1) นางสาวฟาตีฮะห์ มะมิง เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับสื่อยูทูป (Youtube) รายวิชาอัลอัคลาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2) นายนัสรูดิน วาเด็ง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สี่คุละฟาอฺอัลรอซิดีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3) นายอาหามะ สาและ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาอัลฟิกฮฺ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นประธานกรรมการสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการท่านอื่นๆ ได้แก่ ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ และ อ.ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์