สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายตัรมีซี บือราเฮง)

8 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 คน คือ

นายตัรมีซี บือราเฮง เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบซิปปาโมเดล รายวิชาอัตตารีค สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1

โดยมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ (กรรมการและเลขานุการ) ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์