กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู”

8 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู” สำหรับโรงเรียนเครือข่ายหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 65 ลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร เวลา 09.30 – 12.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Google Meet