สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (นายมูฮำมัดอัสมิน-นางสาวนูรซัมสูรี)

10 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ

1) นายมูฮำมัดอัสมิน เจะแต เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองผ่านสื่อเสมือนจริงที่มีผลต่อทักษะการท่องจำอัลหะดีษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2)  นางสาวนูรซัมสูรี หะยียูโซะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาอัลอัคลากโดยใช้สื่อวิดีทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นประธานกรรมการสอบ พร้อมด้วยกรรมการท่านอื่นๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ และ อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ

ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา