สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายอารอฟาต-นางสาวอนิศรา)

10 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ

1) นายอารอฟาต สาเมาะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาอัลหะดีษโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3

2) นางสาวอนิศรา มะสาลาแล เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอัลฟิกฮฺ เรื่อง การละหมาดโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ร่วมกับเทคนิคการสอนเพื่อนคู่คิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดยมีคณะกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และ อาจารย์ ดร.ฮามดัน ดาตู

ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา