อาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ฌัชสกร คงชีวสกุล  และ สุนิสา ธรรมบัญชา (2561).การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Shuttle and Zig-Zig Run ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 .วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา