ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร SAR ปีการศึกษา2561

27 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ยชั้น 3  อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รศ.ดร.ธีรพงษ์ แก่นอินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน