นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

1. นางสาว มูอัยมี  ยามิง

2. นางสาว ยุวรี  นิลแท้

ได้นำเสนอวิจยระดับชาติ ภาคบรรยาย กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา เรื่องการพัฒนนาโปรแกรมการออกกำลังกายโดยออกแบบท่าทางจากการละเล่นพื้นเมือง " ซีละ "