การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้พื้นฐาน (B.T.C) สำหรับนักศึกษา สายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (EXTRA TIME) โดยใช้หอพักเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2566

11 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้พื้นฐาน (B.T.C) สำหรับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (EXTRA TIME) โดยใช้หอพักเป็นฐาน ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2566 โดยมีอาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง เป็นผู้กล่าวรายงาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส เป็นผู้กล่าวรายงาน