กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง PE - HE

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้จัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง PE-HE

ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ณ อาคาร Student Union ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา