กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

26 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 กรกฎาคม 2561

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา