ชื่อหลักสูตร

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

ภาษาไทย        :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Education Program  in Physical Education and                            

                         Health  Education