โครงสร้างหลักสูตร

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 โครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี  

โดยมีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยี         

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า

50

หน่วยกิต

     2.1.1) วิชาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

บังคับ

 

34

หน่วยกิต

เลือก

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

     2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

 

14

หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเอกคู่

ไม่น้อยกว่า

80

หน่วยกิต

     2.2.1)  วิชาเอกพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า

40

หน่วยกิต

บังคับ

 

27

หน่วยกิต

เลือก

ไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต

วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

      2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา

ไม่น้อยกว่า

40

หน่วยกิต

บังคับ

 

27

หน่วยกิต

เลือก

ไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต

วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต