อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

1. ครูในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ

2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ

3. นักวิชาการทางพลศึกษาและสุขศึกษาทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรมูลนิธิ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเน็ต เจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำอำเภอ และจังหวัด

4. ธุรกิจส่วนตัว ด้านพลศึกษาและสุขศึกษา