สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ณ โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 3 อาคาร Student Union 

แกลเลอรี่