สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการบาดเจ็บทางการกีฬา

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ 20 เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการบาดเจ็บทางการกีฬา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่