ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

20 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี นายฟีรดาวส์ ดือราแม และ นายฮัสลัน โต๊ะนิกา นักศึกษาหลักสูครครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่4
2 ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ของชมรมฯ สังกัดกรมพลศึกษา ที่ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลต้นกล้าขั้นพื้นฐาน (ระดับ2) ขั้นก้าวหน้าระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 ณ สีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก