กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพลศึกษาและสุขศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

29 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ในโครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ  โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 3 อาคาร Student Union  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้กำชับให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้นักศึกษาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้ทุกจุดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา