กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ

9 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ
ในจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เวลา 08.00 – 1๒.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา