กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเยาวชน และผู้สูงอายุ ในจังหวัดยะลา

16 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเยาวชน และผู้สูงอายุ
ในจังหวัดยะลา  ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.