การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การทำงาน (WIL)

16 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 พฤศิกายน 2563 เวลา 09.00 น ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา นำโดยอาจารย์ฌัชสกร  คงชีวสกุล และอาจารย์นุสรัน  เฮาะมะ เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การทำงาน (WIL) และจัดสหกิจเชิงบูรณากับการทำงาน (CWIE) ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศิกายน 2563 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา